නැවත පාසල ආරම්භ කරන තුරු සියලු ශ්‍රේණිවලට අදාළව විෂය මට්ටමින් විවිධ ක්‍රියාකාරකම් විෂයභාර ගුරුභවතුන් විසින් මෙහි ඇතුළත් කරනු ලබයි. මෙම වෙබ් පිටුව නිතර පරිශීලනය කරමින් තමන්ගේ ශ්‍රේණියට හා විෂයයට අදාළ පාඩම්වල නිරත වන ලෙස සියලුම ජනපති දූ පුතුන්ට සිහිපත් කරමු.
2019 අ.පො.ස . ස.පෙළ ප්‍රතිඵල සාරංශය-> A9-59 , A8-30 , A7-31